Ook in de boomkwekerijsector wordt aandacht voor het milieu steeds belangrijker.
Het gewasbeschermingsmiddelengebruik is drastisch verminderd en we gebruiken enkel middelen met een zo laag mogelijke milieubelasting. Ze worden enkel ingezet als noodgedwongen correctiemiddel. We maken vooral gebruik van het reeds in onze omgeving aanwezig evenwicht en ondersteunen dit met de inzet van biologische bestrijders. Dit o.a. voor het bestrijden van spint, luizen en andere aantastingen. Voor het inzetten van roofmijten en andere organismen tegen aantastingen zetten wij technische hulpmiddelen in voor het verspreiden en monitoren van deze biologie, zodat een optimale werking is gegarandeerd. Deze biologische bestrijders worden vooral in de kas ingezet omdat de bestrijding op deze manier buiten lastiger is. Echter omdat de kwekerij omgeven is door veel groen komen natuurlijke bestrijders van veel plagen uit de omliggende natuur over naar onze teelt en ondersteunen daarmee het biologisch evenwicht.

 

Medewerkers kunnen op de kwekerij gebruik maken van electrokarren.

 

 

 

 

De planten worden voorzien van water en mineralen met een geautomatiseerd watergeefsysteem. Vervolgens wordt dit water samen met regenwater opgevangen in buffersloten, ter grootte van 2.000 m3. Het water wordt vervolgens door een bio-filter gestuurd en in de opvangbassins gepompt. Deze opvangbassins, ter grootte van 2.000 m3 maken een volledige recycling van beregeningswater mogelijk. Het regenwater wat wordt opgevangen op het kasdek en niet nodig is voor beregening, wordt via natuursloten geïnfiltreerd in de ondergrond om het grondwaterpeil op niveau te houden. Door dit systeem hebben wij geen emissie naar oppervlaktewater van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen en maken wij geen gebruik van grondwater.

Om de beworteling van stek in de winter te bevorderen, is een deel van de kas voorzien van bodemverwarming. Voorheen stond er een verwarmingsketel op olie om de bodemtemperatuur op peil te houden. Dit is nu verleden tijd. Door aardwarmte en een warmtewisselaar te gebruiken, kunnen we nu met een geringe hoeveelheid elektriciteit de gehele ondergrond in het stekgedeelte op temperatuur houden. Hierdoor is onze CO2 footprint aanmerkelijk verbeterd. Hiervoor zijn zes putten van 130 meter diep geboord waardoor het grondwater als buffer gaat dienen. In deze putten lopen slangen en deze voeren de warmte aan of af naar de wisselaar (dit is een gesloten systeem).

Uiteraard blijven wij zoeken naar een verdere verduurzaming van onze teelt in zowel water, gewasbeschermingsmiddelen- en grondstofgebruik. En streven wij naar een grotere CO2 vastlegging dan uitstoot waarbij het uitgangspunt is: ‘wij leveren niet een plant maar een consumentvriendelijk eco-systeem’.